Hz.Muhammed (s.a.v) ve Akabe Biatları

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Hz. Peygamber, Mekke’de 13 sene Arapları İslâm’a davet etti. Fakat müşriklerin küfür ve inatları İslâmiyet’i kabul etmelerine mani oluyordu. Hz. Peygamber’in hak dini yayması için Cenab-ı Hak yeni bir muhit hazırladı. O’da: Medine (eski adıyla Yesrib)’dir.

Hz. Peygamber Medine’yi tanıyordu. Babasının mezarı orada idi. Dedesi Abdülmuttalib’in dayıları olan Neccaroğulları akrabası demekti. Altı yaşında bir çocukken annesiyle Medine’ye gittiklerinde orada bir müddet kalmışlardı. Medine’de Araplar ve Yahudiler yaşıyordu.

Araplar, Evs, Hazrec kabileleri olmak üzere iki büyük kavme ayrılmıştı. Bunlar putperest idi. Aralarında kavga eksik olmazdı. Yahudilerle de geçinemezlerdi. Yahudiler ekonomik bakımdan hakim durumda idiler. Arapları, putperest olduklarından dolayı aşağı görüyorlar, kendilerinin Allah dininde olduklarını söylüyorlardı.

Madem ki şimdi Araplardan bir peygamber gelmişti. Öyleyse Medine Arapları bu hak peygambere uymayı şeref bilmeliydiler. İşte böylece Medine İslâmiyet’i kabule hazırlanıyordu.

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v) efendimizin akabe biatlarını ele almakla birlikte ; Medinelilerden İlk Müslüman Olanlar, I. Akabe Biatı,  II. Akabe Biatı konularını ayrı ayrı başlıklar halinde sırasıyla anlatalım.

a) Medinelilerden İlk Müslüman Olanlar

Medinelilerden ilk Müslüman olan Samit oğlu Süveyd’dir. Şair bir zattı. Hac mevsiminde Mekke’ye geldiğinde Kur’an dinledi ve Müslüman oldu. Kureyş’ten yardım istemek üzere Mekke’ye gelen Hazrec’lilerden Muaz oğlu Iyas’tan Kur’an dinledikten sonra İslâmiyet’i kabul etti.

Bu sırada Medine’de Hazrec ile Evs arasında bir kavga başladı ki tarihte buna Buas savaşı denir. Bundan her iki taraf da çok zarar gördü. Onun için iki taraf da yorgun düştüklerinden kendilerini anlaştıracak ve birleştirecek bir el gözetliyorlardı. Bu el Mekke’den uzanan İslâm eli idi.

Hac mevsiminde Mekke’ye gitmiş olan Hazreçlilerden bir grup Hz. Peygamber ile buluştular. Onları İslâmiyet’e davet etti. Medineliler, Yahudilerden son zaman peygamberinin geleceğini duyarlardı. İşte beklenen peygamber bu olacak, dediler ve Müslüman oldular.

Müslüman olanlar şunlardır: Es’ad b. Zürare, Rafi’ b. Malik, Avf b. Haris, Kutbe b. Amir, Ukbe b. Amir, Haris b. Abdullah. Bunlar Medine’ye dönünce halk arasında İslâmiyet duyulmuş oldu.

b) I. Akabe Biatı

Ertesi yıl hac zamanı Evs ve Hazrec kabilelerinden Mekke’ye gidenler oldu. Aralarında önce Müslüman olmuş kimselerden beş kişi vardı. Reisleri Es’ad b. Zürare idi. Bunlardan 12 kişilik bir grup Mekke kenarında Akabe denen yerde Hz. Peygamber’le gizlice görüştüler ve O’na biat ettiler. Buna Birinci Akabe Biatı denir.

Biat esasları şunlardır: Allah’a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, yalan ve iftiradan sakınmak, Peygamber’e karşı gelmemek. Bu biat, İslâm esaslarına uyacaklarına and içmekti.

Medineliler, kendilerine dini öğretecek bir mürşid istediler. Hz. Peygamber de Mus’ab’ı gönderdi. Mus’ab, ilk Müslüman olanlardandı. Gayet güzel, şık, temiz giyinirdi; nazik bir zattı, herkese hoş muamele ederdi. Medine’de evlere giderek Müslümanlığı öğretirdi. Kabile reislerinden olan Useyd b. Hudayr bir defa Mus’ab’a rastladığında:

Maksadınız nedir? İnsanları atalarının yolundan saptırıyorsunuz, diye söylendi. Mus’ab ona gayet nazikane:

– Hele biraz oturun, sözümü dinleyin, maksadımızı anlarsınız, dedi. Ona İslâmiyet’i anlattı, biraz Kur’an okudu. Useyd, Kur’an-ı Kerim’i dinleyince onun tesiri altında kaldı ve:

– Bu ne güzel şey, dedi.

İslâmiyet’i kabul etti. Giderken de:

– Size birini göndereyim, o da Müslüman olursa bu diyarda iman etmedik kimse kalmaz, dedi ve Sa’d b. Muaz’ı gönderdi.

Sa’d hiddede geldi. Mus’ab ona da gayet yumuşak davranarak:

– Durun canım, böyle hiddet edecek ne var, otursanız da sizinle biraz konuşsak olmaz mı? Evvela dinleyin, ona göre hüküm verin. Beğenirseniz kabul edersiniz, beğenmezseniz yine siz bilirsiniz. Kimseyi zorlayan yok, dedi. Mus’ab İslâmiyet’i anlattı ve biraz Kur’an okudu. Sa’d oracıkta Müslümanlığı kabul etti. Kavminin yanına dönünce:

– Beni nasıl bilirsiniz, diye sordu.

Onlar da:

– Sen bizim ulumuzsun, dediler.

– Öyle ise siz de, ben gibi Allah ve Peygamberi’ne iman etmelisiniz. İman etmedikçe hiçbirinizle görüşmem, dedi. Onlar da Müslümanlığı kabul ettiler. Mus’ab’ın güzel ve tatlı muamelesi sayesinde Medine’de Müslümanlık çabucak yayıldı.

c) II. Akabe Biatı

Bi’set’in 13’üncü yılında Medine’den Mekke’ye ziyarete gidenler çoktu. Aralarında 75 Müslüman vardı. Bunların ikisi kadındı. Hz. Peygamber bunlarla görüşüp konuştu. Müslümanların elele verip anlaşmaları kararlaştırıldı. Akabe denen yerde toplandılar. Hz. Peygamber, amcası Abbas ile geldi. Abbas söze başladı:

– Ey Hazrecliler! Muhammed (s.a.s.)’in aramızda mevkii yüksektir.  Biz O’nu düşmanlarından koruduk. Sizinle bir anlaşma yapmak istiyor, O’na vereceğiniz sözü tutmak, O’na muhalif olanlara karşı durmak hususunda gücünüz kuvvetli ise buna bir diyecek yok. Fakat O’nu ele verecek, yanınıza geldikten sonra yalnız başına bırakacaksanız, bunu daha şimdiden söyleyiniz, dedi. Buna Medineliler şu cevabı verdiler:

– Sözünüzü dinledik, ya Resulallah! Siz buyurun. Kendiniz namına, Allah namına istediğiniz andı alın. Biz hazırız, dediler. Bundan sonra and içtiler; Peygamber’e biat ettiler. And içme tamamlanınca, Hz. Muhammed (s.a.s.) aralarından 12 kişi temsilci seçmelerini söyledi.

Onlar da Hazreç’ten 9, Evs’ten 3 olmak üzere 12 kişi temsilci seçtiler. Hepsi de Hz. Peygamber’e darlık ve genişlik zamanında, her hâlü kârda itaata, sözün daima doğrusunu söylemeye ve Allah yolunda herhangi bir şeyden korkmamaya söz verdiler.

Akabe biatı ile Müslümanların önünde yepyeni bir ufuk açıldı. Medine, İslâm’a kucak açmış oldu. Müslümanlar oraya gidip yerleşecekler, dinlerini çekinmeden yayacaklardı.

Hz.Muhammed (s.a.v) ve Akabe Biatları

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Yorum

  1. Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.

    Cevapla