Hz.Peygamberimiz ve Asr-ı Saadet’in Kronoloji Cetveli

featured

571 (20 Nisan-12 Rebiu’l Evvel) Hz.muhammed (s.a.v) Peygamber Efendimiz’in doğumu. “Doğdu ol saatte ol Sultan-ı Din Nura gark oldu semavat-ü zemin.”

575 Beş sene Sa’d kabilesinde süt annesi Halime’nin yanında kaldıktan sonra Mekke’ye ailesine dönüşü.

577 Annesi Amine, hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine’ye gelip pederinin mezarını ziyaret etmesi ve dönüşü, Ebva köyünde annesinin vefatı.

577 Peygamber Efendimiz’i, dedesi Abdülmuttalib himayesine alması.

579 Abdülmuttalib’in vefatı üzerine amcası Ebu Talib’in himayesinde kalması.

583 Amcası Ebu Talib ile Suriye’ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra’da Bahire’nin, bu genç çocuğun beklenen Son Peygamber olacağını sezmesi.

588 Amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.

591 Kureyş ile Kays arasında 4 yıl süren Ficar harbinde bitaraf kalması ve Hılfu’l-Fudul anlaşmasına katılması ve bununla iftihar buyurması.

595 Şam’a ikinci seyahati, Meysere’nin Peygamberimiz’e hayranlığı. 596 Hz. Hatice ile izdivacı.

606 Kâbe’nin tamirinde Hacer-i Esved’i yerine koyma vazifesini Kureyş’in Muhammedü’l-Emin dedikleri Peygamberimiz’e ifa ettirmesi.

610 Hira’da ilk vahyin gelişi (Ramazan ayında). En yakınlarını İslâm’a davete başlaması üzerine Hz.Hatice, Hz.Ali, Hz.Zeyd ve Hz.Ebu Bekir’in Müslüman olmaları.

613 Üç sene gizli da’vetten sonra Safa tepesine çıkıp aleni da’vete başlaması.

615 Müşriklerin baskısı karşısında bazı Müslümanların Habeşistan’a ilk hicretleri, Müşriklerin fakir Müslümanlara işkencelerini arttırmaları, Müslümanların Daru’l-Erkam’a sığınmaları.

616 Hz. Hamza ve Ömer’in Müslüman olmaları.

617 İkinci kafilenin Habeşistan’a hicreti. Müşriklerin, muhacirleri geri çevirmesi için Habeş hükümdarına müracaatları, Hz. Cafer’in okuduğu ayetlerin te’siriyle bunun neticesiz kaldığı, Kureyş’in Haşimoğullarıyla münasebeti keserek boykot ilanı.

619 Kureyş’in üç senelik muhasarayı kaldırması, İki büyük keder: Hz. Hatice’nin ve Ebu Talib’in vefatları (Senetü’l-Hüzn).

620 Taiflileri İslâm’a da’vet için Taife gitmesi, orada maruz kaldığı güçlükler, Mi’rac’ın vuku’u. Birinci Akabe Biatı: Medineli on iki kişinin Müslüman oluşu.

621 İkinci Akabe Biatı: Bu defa Müslüman olanlar çoktu. Hazrec’den 9, Evs’ten 3 kişi olmak üzere 12 temsilci (Nakib) seçtiler.

622 1 (Eylül) Mekke’den Medine’ye hicret buyurdular. Hicri takvimin başlangıcı. Beni Salim yurdunda İlk Cum’a Namazının kılınması.Ebu Eyyub El-Ensari’nin hanesinde misafir kalmaları. Medine’de Mescid-i Nebevi’nin ve Hane-i Saadet’in inşası. Ezan’ın meşru kılınması. Müslümanlar arasında kardeşlik te’sisi (Muahat).

623 2 Mescid’in önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması. Yahudilerle siyasi münasebetlerin kurulması. Mekke’de nişanlandığı Hz. Aişe ile Medine’de izdivaçları. Kıble’nin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke-i Mükerrem’deki Kâbe’i Muazzama’ya çevrilmesi. Medine etrafındaki kabilelerle barış anlaşmaları yapılması.

624 2 Ramazan orucunun farz kılınması. İslâm’da ilk harb olan şanlı Bedir Zaferi. Zekatın ve sadak-i fitrın farz olması. İlk bayram namazının kılınması. Hz. Peygamber’in kerimesi ve Hz. Osman’ın zevcesi Rukiyye’nin vefatı. Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin izdivaçları

624 3 Yahudilerin Müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münafıkların türemesi. Sevik gazvesi: Müslümanların Ebu Süfyan’ı bozguna uğratmaları.

625 3 Uhud Harbi, Hz. Hamza’nın şehadeti. Hz. Hasan’ın doğumu (Ramazan ayında). Peygamber Efendimiz’in Hz. Ömer’in kızı Hafsa ile izdivacı.

625 4 Raci’ vak’ası: Dine da’vet için kabilelere gönderilen mürşidlerin pusuya düşürülüp şehid edilmesi. Bi’r-i Maûne faciası: İslâm mürşidlerinin şehit edilmesi. Beni Nadir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi. Hz. Hüseyin’in doğumu (Şaban ayında). Terceme işlerinde Yahudilere itimat kalmadığından Hz. Peygamber’in Zeyd b. Sabit’e İbrani dilini öğrenmesini emir buyurması.

625 5 Dumetu’l-Cendel Gazası: Suriye civarında toplanan eşkiya çetelerinin dağıtılması. Beni Mustalık Gazvesi: Bu kabile Medine’ye saldırmak istediğinden susturuldu. Dönüşte ifk şayiasının yayılması. Teyemmümün meşru kılınması.

627 5 Hendek veya Ahzab Harbi: Müşriklerin Medine’yi kuşatmaları, Allah’ın inayetiyle perişan olup dağılmaları.Hendek Harbinde hıyanet eden Beni Kurayza Yahudilerinin cezalandırılması.

628 6/7 Hudeybiye Anlaşması: Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma İslâm için zafer hazırlamıştır. İslâm’a da’vet için hükümdarlara mesajlar gönderilmesi. (Bizans imparatoru Heraklius’a, İran Kisrası Hüsrev Perviz’e, Mısır Hakimi Mukavkıs’a, Habeşistan Necaşi’sine, Umman, Yemame, Bahreyn, Yemen emirlerine). Hayber’in fethedilmesi. Hz. Ali’nin dillere destan kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengaveri Merhab’ı bir hamlede yere sermesi. Fedek Yahudilerinin vergiye bağlanması. Bir Yahudi kadının Hz. Peygamber’i zehirleme teşebbüsü. Safiyye ile izdivacı.Mut’a nikahının yasaklanması. Mekke’den Habeşistan’a göçmüş olan Müslümanların Medine’ye dönmeleri. Hz. Ali’nin kardeşi Cafer-i Tayyar’ın son kafile ile dönüşü.

629 7 Hudeybiye anlaşması hükümlerine göre Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmeleri. Halid b. Velid’in ve Amr İbn-i As’ın Müslüman olup Medine’de Müslümanlara iltihakı. Yemen’den Eş’ari kabilesinin, Medine’ye gelip Müslüman olmaları. İran’ın Yemen valisi olan Bazan’ın Müslümanlığı kabulü.

629 8 Mute Harbi: Suriye’de Bizans’la ilk karşılaşma. Halid İbn-i Velid’in askeri dirayeti sayesinde 3.000 kişilik İslâm ordusunun 100.000 kişilik Bizans ordusunun karşısında durması. Zatü’s-Selasil gazvesinde Amr İbn-i As’ın kumandanlık etmesi.

630 8 Mekke’nin fethi, Kâbe’nin putlardan temizlenmesi. Galibin mağlupları toptan affederek cihanşümul büyüklük göstermesi. Huneyn, Evtas, Havazin harbi. Taifin muhasarası, putlarının Ebu Süfyan ve Mugire’nin eliyle yıkılması, Harb esirleri arasına süt kız kardeşi Şeyma’yı görünce serbest bırakması ve Havazin hey’etine bütün esirlerin azad olunduğunu bildirmesi. Harb ganimetinden Müellefe-i Kulub’a hisse verilmesi. Kaside-i Bürde şairi Ka’b bin Züheyr’in Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek “Banet Suadu” diye başlayan meşhur kasidesini okuması ve “Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenalığı kökünden kazıyan Allah kılıçlarından biridir” beytini söyleyince, Resul-ü Ekrem’in çok memnun kalıp Hırka-i Şerifi’ni vermesi. (Bu kasideye Bürde denir.) Kerimeleri Hz. Zeyneb’in vefatı. Oğlu Hz. İbrahim’in doğumu.

630 9 Tebük Harbi, Suriye’de Bizans’a verilen ders. Münafıkların bu harbe katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları Mescid-i Dırar’ın yakılması. Sulh ve sükun devresi: Kabilelere mürşidler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden heyetlerin gelip Müslüman olduklarını arz etmeleri (Senetü’l- Vüfud). Sevgili oğlu Hz. İbrahim’in vefatı. Necaşi için salatı gaib kılması.

631 9 Hz. Ebu Bekir’in hac emirliği. Müslümanlığın bütün Arabistan yarımadasına yayılması.

632 10 Veda Haccı, Hıccetü’l-Belağ, Hıccetü’s-Selam dahi denen Veda Haccı’nda 100 bin kişilik bir cemaate hitabları.

632 11 Safer ayında Baki mezarlığına ani bir ziyaret yapıp ahirete göçmüş müminleri selamlaması ve şehitlere duası. İrtihallerinden üç gün evvel Hz. Ali ve Fadl’a dayanarak Mescid’e gelip cemaate namazı kıldırması, ashabına hayır dolu temennilerde ve son tavsiyelerde bulunması.

632 11 (Haziran-Rebiu’l-Evvel) Fazilet dolu nurlu bir hayattan sonra bu fani alemden irtihalleri ve ruhunun Refik-ı Ala’ya yükselmesi.

Yüce Allah’ın Salat-u Selam’ı O’na ve O’nun bütün âl-ü ashabına olsun. “Vasfında sözün hulasasın al: İnsandı, fakat melekten efdal.”

Hz.Peygamberimiz ve Asr-ı Saadet’in Kronoloji Cetveli

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir